Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на интернет сайт и online магазин: www.sportdetox.com

Когато използвате този сайт и регистрирате поръчка от него, се смята, че сте съгласни с посочените по-долу условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт. Софмакс ООД си запазва правото да променя условията по всяко време, като променените условия бъдат публикувани в сайта, без предварително известие.

I. ПРЕДМЕТ И ПРАВНО ЗНАЧЕНИЕ
Чл. 1 (1) Настоящите Общи условия са приети от Софмакс ООД (наричано по-долу само “Доставчик”) на основание чл. 16 от Закона за задълженията и договорите и чл. 298 от Търговския закон и уреждат:
• условията за ползване на уебсайта http://www. sportdetox.com (наричан по-долу само “Сайт”) от Ползвателите на предлаганите от него услуги;
• условията, реда и начина за сключване на договори за покупко-продажба между Доставчика и Ползвателите на Сайта;
• правата и задълженията на Доставчика и на съответните Ползватели по сключените помежду им договори за покупко-продажба, включително, сроковете и начините за доставка на поръчаните стоки, тяхното плащане и получаване, условията и реда за предявяване на рекламации и връщане на закупени продукти.
(2) Приемането на настоящите Общи условия от Ползвателите на Сайта е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между Доставчика и съответния Ползвател и за извършването на доставка на поръчаните стоки.
(3) Доставчикът има право, но не е задължен да влиза в правоотношения и да извършва доставки спрямо Ползватели, които не са приели настоящите Общи условия.
(4) Приемането на настоящите Общи условия от Ползвателите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) “ Прочетох и приемам общите условия ” в рамките на процедурата по регистрация или на подаване на поръчка от Ползвател със статут на “гост” на Сайта и след като Ползвателят е въвел изискваните от тези процедури лични данни.
(5) Общите условия са публикувани на видно място на Сайта и са достояние на всеки посетител.
(6) Публикуването на стоки на Сайта се счита за публична покана за отправяне на съответно предложение до Доставчика за сключване на договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон.
(7) Маркирането на полето (чекбокса) “ Прочетох и приемам общите условия ” в рамките на процедурата по регистрация или на подаване на поръчка от Ползвател със статут на “гост” на Сайта създава необорима презумпция, че:
Ползвателят се е запознал с Общите условия, преди да ги приеме и че приема същите. С маркирането на полето (чекбокса) “ Прочетох и приемам общите условия ” Ползвателят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.
Ползвателят е отправил предложение (оферта) за сключване на договор/договори за покупко-продажба от разстояние (В случай, че Ползвателят има качеството на “ползвател” по смисъла на Закона за защита на потребителите)
ІІ. ДАННИ ЗА СOФМАКС ООД
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: Софмакс ООД:
2. Седалище и адрес на управление: България, Област София, Община Столична, ж.к. „Х.Димитър“ 1510, ул. “Резбарска”, 188, ап. 33
3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от ползватели: България, Област София, Община Столична, ж.к. „Х.Димитър“ 1510, ул. “Резбарска”, 188, ап. 33
4. Данни за кореспонденция: България, Област София, Община Столична, ж.к. „Х.Димитър“ 1510, ул. “Резбарска”, 188, ап. 33, еmail: sales@sportdetox.com, тел. 0883340868
5. Вписване в публични регистри: ЕИК 202473267 (Търговски регистър към Агенция по вписванията)
6. Номер на удостоверение за администратор на личните данни: № 429066.
7. Надзорни органи:
A. Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София,ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15,
тел.: (02) 91-53-518
Email: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
B. Комисия за защита на ползвателите
Адрес: 1000 гр.София, пл.“Славейков“ № 4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg
C. Комисия за защита на конкуренцията
България
София 1000, бул. „Витоша“ №18
Телефон: (02) 935 61 13
Факс: (02) 980 73 15
Уеб сайт: www.cpc.bg
8. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 201917687.

III.     Общи условия
• СпортДетокс “sportdetox.com ” е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на стоки, които са публикуваните в него, от името на Софмакс ООД.
• Публикуването на този сайт се смята за публична покана за сключване на сделка(търговска) за покупка на продукти онлайн (online) от Софмакс ООД.
• Софмакс ООД (СпортДетокс) чрез “ sportdetox.com ” има право, без предварително уведомление, да прави промени на цените на предлаганите стоки по собствена преценка. Ползвателят се задължава да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на исканата стока. Когато се обявява определен процент на отстъпка е записан (със знак „-“ и закръглен до цяло число) до/под редовната цена,като старата цена е задраскана. Промо-цената или специалната цена важи само в срока, посочен в секцията за разглеждане на продукта.

 • Ако се посочи сгрешен или неверен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, Софмакс ООД чрез “ sportdetox.com” не е обвързан с никакво задължение за изпълнение на поръчката.
  • Договорът с Ползвателя се смята за сключен след приемане от Софмакс ООД чрез “ sportdetox.com” на формата на заявление за покупка попълнена коректно от Ползвателя в процеса на поръчка.
  • Софмакс ООД чрез “ sportdetox.com ” се задължава след като получи заявление от Ползвателя, да му изпрати желаната стока или да даде информация на Ползвателя за допълнителна информация, относно заявката му.
  • Софмакс ООД не носи отговорност, ако Ползвателя е дал неверни и/или непълни данни в поръчката направена на адрес “ sportdetox.com”.
  • Софмакс ООД не носи отговорност за допуснати разминавания в публикуваната на сайта информация. Възможна е промяна в дизайна на продуктите.
  • Публикуваната на сайта информация за размери и детайли трябва да се разбира като ориентировъчна. Софмакс ООД допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност.
  • Добавянето на продукт в „количката” не запазва продукта и е възможно да бъде изчерпан, до приключване на поръчката. Единствено съобщението за потвърждаване на поръчката (т.е. статус на поръчката: „Потвърдена, в обработка“) гарантира изпращане на продукта
  • Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС.
 • Поръчаните чрез сайта продукти са придружени от касов бон или фактура (ако е поискана такава при приключване на поръчката).IV. Права и задължения на страните1. Софмакс ООД се задължава:
 • наличността на поръчаните артикули да бъде потвърдена или да се откаже поръчката в срок от 5 работни дни;
 • да изпрати за доставка в срока оказан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената за покупка стока; При промоционални стоки може срокът за доставки да бъде удължен, но не повече от 1 работна седмица.
 • всеки артикул преди да бъде изпратен се преглежда за техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката);
 • за всички продукти се гарантира, че са неупотребявани, фабрично нови и запечатани от производителя, освен когато противното е упоменато изрично при представянето на стоката на сайта.
 1. Ползвателят се задължава:
 • да посочи коректно „име и фамилия“, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
 • да плати цената на стоката според условията, които са описани в информацията за доставка и плащане на стоки;
 • да заплати разходите по доставката според условията, които са описани в информацията за доставка и плащане на стоки.
 • да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Ползвателя адрес за доставка, в срока, указан в информацията за доставка и плащане на стоки.
Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.
Ако Ползвателя не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или пратката не бъде взета от предварително посочения офис на куриер в този срок, Софмакс ООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Ползвателя може отново да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, като поеме всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на новото потвърждение.

Право на отказ.

Ползвателя има право да откаже получаването на заявената от него стока за покупка, при едно от следните условия:
• доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Ползвателя и това може да се установи чрез преглед.
• цената, която Ползвателя трябва да заплати, се разминава от дължимата цена.
• при разминаване между заявената за покупка и доставената стока, което не е имало възможност да бъде установено в момента на доставката.
При разминаване между заявената за покупка и доставената стока Ползвателя има право да заяви подмяна на размер или продукт, фигуриращ в първоначалната му поръчка. В този случай е необходимо да заяви желанието си, писмено (по мейл) или устно (по телефон), в срок не по-дълъг от 14 работни дни на адрес.
Ползвателя има право в срок не по-дълъг от 14 работни дни от приемането на доставката, без да дължи неустойка или обезщетение и без да посочва причина,  да върне някои, или всички от получените артикули

В рамките на горния срок следва стоката да се върне с платени  куриерски разходи. В този случай трябва да ни посочи и банкова сметка по която ще бъде възстановена заплатената от него сума.

В случай, че Ползвателят упражни правото си на отказ до 14 дни, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените за продуктите суми, без доставката за тях, не по-късно от 14 работни дни, считано от датата, на която Ползвателят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. При упражнено от Ползвателят право на отказ от договора се прилагат и следните правила:

 • Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Ползвателят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.
 • Доставчикът има право да задържи плащането на сумите на Ползвателя по настоящата ал. 5, докато не получи стоките или докато Ползвателя-потребител не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.
 • Ползвателят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Доставчика или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Ползвателя-потребител е съобщил на Доставчика за решението си да се откаже от договора Крайният срок се смята за спазен, ако Ползвателя-потребител изпрати или предаде стоките обратно на Доставчика преди изтичането на 14-дневния срок.

Разходите по връщане на стоките са за сметка на ползвателя.
Допуска се връщане при следните условия:
• заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от Софмакс ООД електронен адрес за кореспонденция(office@sportdetox.com), в не по-дълъг срок от 7 работни дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа лична банкова сметка на ползвателя, на която ще бъде възстановена заплатената от ползвателя сума за стоката;
• стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка и оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от Софмакс ООД – фактура, касов бон;
• ползвателя съгласува с представител на Софмакс ООД адреса, на който да изпрати обратно стоката;
• съгласно разпоредбите на ЗЗП, Софмакс ООД възстановява на ползвателя платената сума в срок до 14 дни от датата, на която ползвателя е упражнил правото си на връщане на стоката.
Софмакс ООД си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

Връщане на суми платени с наложен платеж.
При връщане на суми, платени с наложен платеж е необходимо да има идентичност между поръчващия стоката и връщащия стоката, без значение кой я е получил. Именно поръчващият и връщащият ще получи обратно парите, които е платил с наложен платеж..

V. Лични данни

   • Софмакс ООД чрез “sportdetox.com” полага дължимата грижа за защита на личните данни на Ползвателя, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за регистрация в уеб сайта и покупка. Ако Ползвателя е предоставил неверни данни това задължение отпада.
    • При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Софмакс ООД може да използва личните данни на Ползвателя единствено и само за целите, предвидени в договора.

  VI. Разкриване на информацията

 • Софмакс ООД чрез sportdetox.com се задължава да не разкрива никакви лични данни за Ползвателя на трети лица (държавни органи, търговски дружества, физически лица и други) освен в следните случаи:
  • получено е писмено съгласие на Ползвателя;
  • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
  • Софмакс ООД чрез sportdetox.com по силата на закона е длъжен да предостави информацията.

VII. Отговорност
• Софмакс ООД чрез “sportdetox.com” не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Софмакс ООД чрез “sportdetox.com” не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл.,но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Софмакс ООД чрез “www.sportdetox.com ”.

VIII. Арбитраж
В дух на разбирателство и добра воля се решават всички спорове между страните. Ако съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, в това число и спорове, възникнали или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани първо чрез посредничеството на КЗП (Комисия за Защита на Ползвателите) и едва когато това е невъзможно от компетентния съд по регистрация на Софмакс ООД съобразно българското законодателство.  За повече информация моля, посетете сайта на Комисията за Защита на Ползвателите от тук: КЗП или сайта на Европейската Комисия за Онлайн Решаване на Спорове: ОРС

IX. Гаранционни условия:

 1. За артикулите, за които е посочен гаранционен срок по време на експлоатацията, фирма Софмакс ООД се задължава да отстрани дефекта или замени стоката в срок от 30 дни от представянето на пVIII. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
 2. Рискът от повреди на продукта при сглобяване от потребителя се носи изцяло от него и е за негова сметка.
 3. Всички продавани в електронния магазин стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, съгласно ЗЗП.
 4. Гаранционното обслужване не включва и не се отнася до:
  • Продукт, който е използван, без да са спазени указанията от инструкцията за употреба.
  • Продукт, за който се установи, че е използван не по предназначение.
  • Подмяна на части, които подлежат на амортизация по време на нормална експлоатация.
  • Неспазени указания за сглобяване и монтаж.
  • Повърхностни наранявания по време на експлоатация на продукта при пренасяне, транспорт и съхранение.
  • Повреда възникнала в следствие на небрежна експлоатация, съхранение в неподходяща среда или употреба за цели, различни от предназначението на продукта.
  • Отстраняване на дефекти, получени в резултат на въздействие на външни сили – природни бедствия, слънчево греене, счупвания след удар с твърд предмет или катастрофа, промишлени изпарения, агресивни миещи препарати и др. подобни.
  • Продукт, който е ремонтиран в неоторизирани от производителя сервизи или от други лица.
  • Продукт, на който е извършена промяна или модификация на конструкцията.
  • Отстраняване на повреди, получени в следствие на монтирани части и аксесоари, различни от спецификацията на продукта при продажбата му.
  • Повреди на гуми, акумулатори, аксесоари .

5.С изключение на задълженията, описани по-горе, Софмакс ООД не може да бъде отговорен за директни, недиректни, специални, случайни или последващи повреди, независимо дали се базират на договор, вреда вследствие пропуск на длъжностно лице или някоя друга законна теория и дали е предположена възможността за такива повреди.
X.Допълнителни условия:

Софмакс ООД не носи отговорност при форсмажорни обстоятелства повредили стоката.
Ако не приемате условията, моля, не използвайте сайта!
XI.Използване на „бисквитки“ и интернет маркетинг.
Уеб сайтът www.sportdetox.com ползва „бисквитки“ с цел подобряване обслужването на клиентите и проследяване на техните нужди и предпочитания. „Бисквитките“ се използват и за нуждите на интернет маркетинга, като това позволява показването на рекламни съобщение в уеб пространството пред ползватели, които вече са посетили веднъж www.sportdetox.com. Всеки клиент може да спре излъчването на рекламите чрез използването на специалния бутон за отказ вграден в този тип реклами.

XII. Имейлинг политика
С извършването на регистрация в www sportdetox.com клиентът се съгласява да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес ,който е въвел при своята регистрация или поръчка. В случай, че не желаете да получавате съобщения от нас, моля да приемете нашите извинения за причиненото неудобство и да се отпишете от линка присъстващ във всеки изпратен имейл бюлетин.